МБАЛ „Уни Хоспитал“ обявява конкурс за заемане на длъжността „Главна медицинска сестра“


БолницаОБЯВА

„Многопрофилна болница за активно лечение Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище, на основание чл. 89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл. 67 от Закона за лечебните заведения и чл.15 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред в „МБАЛ – Уни Хоспитал” ООД

Обявява:

I. Конкурс за заемане на длъжност в „МБАЛ-Уни Хоспитал“ ООД, по трудов договор, за срок от три години, както следва:

1. Главна медицинска сестра

II. Изискванията към кандидатите за заемане на длъжностите „Главна медицинска сестра” са:
– Да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
– Да имат минимум 5 /пет/ години трудов стаж в заведение за болнична помощ;
– Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст към момента на участие в конкурса;
– Да не са осъждани за престъпление от общ характер;

III. Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление за участие в конкурса – в свободен текст, с посочване на длъжността за която се кандидатства и електронен адрес за кореспонденция;
2. Копие от документ за самоличност;
3. Професионална автобиография;
4. Копие от диплома за завършено образование;
5. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
6. Копие от документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността;
7. Медицинско свидетелство /ако има прекъсване на трудовата дейност повече от 6 месеца/, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на обявяване на конкурса;
8. Свидетелство за съдимост;

Документите по т.1 – т.7 се представят от кандидатите в копия, заверени за вярност с оригинала, а по т.8 – в оригинал.

IV. Начин на провеждане на конкурса:

Първи етап – проверка на документите на кандидатите. Комисията се произнася с решение в писмен протокол по допускането за участие в конкурса, на кандидатите, внесли документи. На допуснатите в конкурса се съобщава писмено, на посочения електронен адрес за датата, часа и мястото на провеждане на следващия етап от конкурса.
Втори етап – събеседване. Комисията провежда събеседване с кандидатите на тема: Визия за дейността и развитието на специалистите по здравни грижи в „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД, гр. Панагюрище.
Класирането на допуснатите кандидати става по низходящ ред, след събеседването и е средно аритметично число на оценките, дадени от членовете на комисията по шестобалната система. Комисията класира само успешно издържалите конкурса. Успешно издържали конкурса се считат кандидатите, получили оценка най-малко 4,50.
Резултатът от конкурса се обявява, чрез писмено съобщение на посочения от кандидатите електронен адрес, в тридневен срок от съставяне на протокола на комисията.
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в сектор „Човешки ресурси” на лечебното заведение.
Документите се подават в запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която кандидатства в сектор „Човешки ресурси ” на лечебното заведение. Краен срок за подаване на документите: 03.01.2020 година.

„МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви, че „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ – Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

Справки на тел.: 035788531 Ирина Тричкова – експерт „Човешки ресурси“, e-mail: irina.trichkova@unihospitalbg.bg

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.