Стопили сме се с 3179 души за 10 години сочат данните за община Панагюрище от Преброяване 2021

От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в България. Преброяванията се провеждат на всеки десет години, за да се представи детайлна картина на населението и условията, при които то живее и показват промените през десетилетията между преброяванията.

В обобщените данни за община Панагюрище се забелязва, че за 10 години сме намалели с 3179 души, което е 12,6% от общия брой жители през 2011 г. Тогава в община Панагюрище са преброени 25 262 души. Броят жители през 2021 г. е 22 084. Отрицателен прираст е налице във всички общини в област Пазарджик.

Населението в трудоспособна възраст в община Панагюрище е 58,3% сочат данните от Преброяване 2021. Съответно – в над трудоспособна възраст са 28,8%, а в под трудоспособна възраст – 12,9%. (Фиг. 6.)

Фиг. 1. Население по години на преброяванията за област Пазарджик

Брой и прираст на населението

Населението на страната към 7 септември 2021 г. е 6 519 789, а на територията на област Пазарджик е 229 814. Жените в областта са 118 228 (51.4%), а мъжете 111 586 (48.6%), или на 1000 жени се падат 944 мъже.

В периода между последните две преброявания населението в областта е намаляло с 45 734 души, или с 16.6%.

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. населените места в страната са 5 257, от които 257 градове и
5 000 села. В градовете живеят 4 782 064 души, или 73.3%, а в селата – 1 737 725 души, или 26.7% от населението на страната.

С население над 100 хил. души са шест града в страната (София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора), в които живеят 34.5% от населението на страната, или всеки трети. Най- малкият град е Мелник с население 161, а най-голямото село е Лозен (област София) с население 8 063 лица.

Населените места без население са 199. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кюстендил – съответно 69, 64 и 11.

Най-голям е броят на населените места с население от 1 до 199 души – 2 561.

Най-голяма по размер остава област София (столица) с население 1 274 290, следвана от областите Пловдив (634 497), Варна (432 198) и Бургас (380 286). В четирите най-големи области живее 41.7% от населението на страната. Най-малка е област Видин с население 75 408, или 1.2% от населението на страната.

През десетгодишния период между двете преброявания е регистрирано намаление на населението на всички области, като най-голямо е в областите Видин (-25.4%), Смолян (-20.9%) и Добрич (-20.8%). Общо за двадесет области намалението е над средното за страната (-11.5). Най-малка загуба на население има при областите София (столица) (-1.3%) и София (-6.3%).

Във всички общини в област Пазарджик, също се наблюдава намаление на населението, като най-малко е в общините Сърница (-4.4%), Велинград (-7.8%) и Стрелча (-10.3%).

С най-голямо намаление на населението е община Брацигово – минус 23.8%, следвана от общините Пещера (-22.0%) и Батак (-20.8%).

Фиг. 2. Прираст на населението по общини в област Пазарджик в периода 2011 – 2021 година

Гъстотата на населението по общини варира от 7.2 души на кв. км. за община Батак до 143.4 души на кв. км. в община Пазарджик.

Фиг. 3. Гъстота на населението по общини в област Пазарджик към 7 септември 2021 година

Към 7 септември 2021 г. населените места в област Пазарджик са 118, от които 13 са градове и 105 – села. В съответствие с административно-териториалното устройство областта е разделена на 12 общини.

Размер на населеното мястоНаселени места (брой)Население (брой)
1 – 199161748
200 – 499278833
500 – 9992619762
1000 – 19993144145
2000 – 49991237591
5000 – 9999213199
10000 – 19999228562
20000 – 49999120258
50000 – 99999155716
Общо118229814
Разпределение на населените места в област Пазарджик според броя на населението им
към 7 септември 2021 година

С население над 10 хил. души са шест общини в областта, в които живее 85.5% от населението.

Най-малка по брой на населението е община Сърница, в която живеят 4 732 души, или 2.1% от населението на областта, а най-голяма е община Пазарджик – 91 368 души (39.8%).

В шест населени места, или в 5.1% живеят от 1 до 50 души. В най-малките населени места с. Долно вършило и с. Сребриново живеят съответно 5 и 9 души.

От селата с най-голям брой жители са с. Драгиново с 4 759 и с. Мало Конаре с 3 031 души.

Фиг. 4. Население по общини в област Пазарджик към 7 септември 2021 година

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

В регионален аспект делът на най-възрастното население варира от 19.6% за област София (столица) до 31.5% за област Видин. В общо 21 области този дял е по-голям от средния за страната.

Най-висок е делът на младото население в областите Сливен (18.7%), Бургас (15.3%) и Ямбол (15.0%), а най-нисък е в Смолян (11.0%), Видин (11.5%) и Габрово (11.7%).

Делът на населението в активна възраст (15 – 64) е най-висок в област София (столица) – 65.8% от населението на областта. Общо в осем области този дял е по-висок от средното за страната.

В област Пазарджик процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 27.7%, а на мъжете – 19.0%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 7 септември 2021 г. населението на 65 и повече навършени години е 53 966 души, или 23.5% от населението на областта. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се увеличава с 5 510, или с 11.4%.

Населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години е 143 603 души, или 62.5%. Спрямо 2011 намалява с 43 792, или с 23.4%.

Делът на най-младото население намалява от 14.4% през 2011 г. на 14.0% от общото население през 2021 г., но абсолютният брой на населението във възрастовата група 0 – 14 намалява от 39 697  през 2011 г. на 32 245 през 2021 г., или с 18.8%.

Фиг. 5 . Възрастова структура на населението в област Пазарджик към 7 септември 2021 година

За област Пазарджик коефициентът на възрастова зависимост (отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 – 64 навършени години) е 60, а коефициентът на демографско заместване (съотношението между броя на влизащите в
трудоспособна възраст 15 – 19 години и на излизащите от трудоспособна възраст 60 – 64 години) е
53.1.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране[1]. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. е 133 533 души, или 58.1% от населението на областта. Спрямо 2011 г. трудоспособното население намалява с 37 301 хил., или с 21.8%. Мъжете са 71 336, а жените – 62 197.

Най-висок е процентът на трудоспособното население в общините Сърница – 66.6% и Ракитово – 61.4%, а най-нисък е в община Брацигово – 52.6%.

Населението над трудоспособна възраст е 61 878 души, или 26.9%, а под трудоспособна възраст – 34 403 души, или 15.0% от населението на областта.

Най-много лица над трудоспособна възраст има в общините: Брацигово (35.1%), и Белово (33.9%) и съответно най-малък е процентът в тази категория в общините: Сърница (18.5%) и Ракитово (19.7%).

Според Преброяване 2021 най-много млади хора има в община Ракитово (18.9%) и съответно най-малък е процентът в община Белово (10.9%).

Фиг. 6. Относителен дял на населението под, във и над трудоспособна възраст
в област Пазарджик към 7 септември 2021 година


[1] Възрастовите граници за разпределение на населението по категориите под, във и над трудоспособна възраст са определени съгласно Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на МС (ДВ, бр. 21/17.03.2000 година).


Прираст на населението по общини в област Пазарджик в периода 2011 – 2021 година

ОбластНаселение към 1.02.2011 (брой)Население към 7.09.2021 (брой)Прираст (брой)Прираст (%)
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК275548229814-45734-16.6
ОБЩИНА  БАТАК61444869-1275-20.8
ОБЩИНА БЕЛОВО88917324-1567-17.6
ОБЩИНА БРАЦИГОВО96487355-2293-23.8
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД3575732951-2806-7.8
ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО54084695-713-13.2
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК11481791368-23449-20.4
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ2526322084-3179-12.6
ОБЩИНА ПЕЩЕРА1889914742-4157-22.0
ОБЩИНА РАКИТОВО1506413490-1574-10.4
ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ2579421795-3999-15.5
ОБЩИНА СТРЕЛЧА49134409-504-10.3
ОБЩИНА СЪРНИЦА49504732-218-4.4
Забележка: От 2015 г. община Сърница се обособява като самостоятелна община.

Възрастови съотношения на населението към 7 септември 2021 година

ОбластВъзраст в навършени години (брой)Възраст в навършени години (%)Коефициент на възрастова зависимостКоефициент на демографско заместване
Общо0 – 1415 – 6465+0 – 1415 – 6465+
България65197899177224069400153266714.162.423.56061
Благоевград292227425941877116192214.664.221.25663
Бургас380286582472397318230815.363.021.65967
Варна432198639722756939253314.863.821.45771
Велико Търново207371258571251945632012.560.427.26653
Видин754088668429842375611.557.031.57559
Враца15281321393938793754114.061.424.66364
Габрово9838711519571552971311.758.130.27256
Добрич15014619443913763932712.960.926.26454
Кърджали14117717622874363611912.561.925.66146
Кюстендил11173613607671283100112.260.127.76654
Ловеч11639415618686043217213.458.927.67062
Монтана11995015276708943378012.759.128.26955
Пазарджик229814322451436035396614.062.523.56053
Перник11416214974699702921813.161.325.66350
Плевен226120293881339906274213.059.327.76956
Пловдив6344979254339979414216014.663.022.45961
Разград10322313393646952513513.062.724.46056
Русе193483238231179295173112.361.026.76454
Силистра9777012497586272664612.860.027.36752
Сливен172690323381021513820118.759.222.16979
Смолян9628410637601162553111.062.426.56041
София231989327141442775499814.162.223.76161
София (столица)127429018629583839024960514.665.819.65270
Стара Загора296507433901809517216614.661.024.36463
Търговище9814413021604912463213.361.625.16258
Хасково211565299731283095328314.260.625.26558
Шумен15146520191940263724813.362.124.66159
Ямбол10969316484642962891315.058.626.47160
Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.