Набират се допълнителни общински проекти за отпадъци по ОПОС

В резултат на анализ са констатирани свободни средства по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ (ОПОС). За да не се допусне загубата им, НСОРБ оказва съдействие […]

Към статията